SOSYAL SORUMLULUK

Biz, SERTİM TEKSTİL şirketi olarak insan haklarını düzenleyen yasalara uyacağımızı beyan ederiz. Dolayısı ile firmam1z yüksek etik standartlara uymakla yükümlüdür. Dolayısıyla, tedarikçilerimiz de bu davranış kurallarına uymakla yükümlüdür. Sonuç olarak şirketimiz aşağıdaki davranış kurallarına uyulduğunu garanti ve taahhüt eder.

Separator
İnsan Hakları ve yerel hukuk kurallarına göre, 16 yaşının doldurmamış veya zorunlu eğitimini tamamlamamış olanlar istihdam edilmez. 16 yaşından büyük ve 18 yaşından küçük olanlar genç çalışan diye tanımlanır ve yasalarca belirlenmiş olan özel çalışma saatleri ve molalara sahiptirler. Genç çalışanlar, fiziksel sağlıkları, zihinsel, ahlaki ve psikolojik gelişimleri göz önüne alınarak istihdam edilmektedir.
Zorla çalıştırma veya zorunlu emek herhangi bir ceza tehdidi ile herhangi bir kişini uyması gereken, bu kişinin bu işi yapmaya gönüllü olmadığı halde yaptığı herhangi bir iş yada hizmettir. Bir çalışana ücret veya diğer hakları sağlamak bu işi zorla yaptırılmadığı veya zorunlu olmadığı anlamına gelmez. SERTİM TEKSTİL bir çalışanın rızası alınmadan yaptırılan fazla mesainin zorla çalıştırma olduğunu düşünmektedir. Zorla çalıştırma, insan haklarının temel bir ihlalidir. Zorunlu emek yada fiziksel / psikolojik cezaya hiçbir şekilde izin verilmez.
SERTİM, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelerden doğan yükümlülüklere uyulmasını, işyerinde riskleri belirlemek için tedbirler almayı ve çalışanların sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemiştir. SERTİM, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini uluslararası kabul gören standartlara uygun olarak gerçekleştirmeyi ve bu doğrultuda kendisini sürekli geliştirmeyi taahhüt eder. SERTİM, çalışanın doğası gereği gerekli olan ve kullanılmasını gerektiren koruyucu ekipmanları çalışanlara sunmaktadır. SERTİM, işyeri koşulları, emniyet ve çevre ile ilgili tüm kanunlara uymayı taahhüt eder.
Ücret yönetimine temel yaklaşımımız, nitelikli çalışanları işe almak ve şirkette kalmalarını sağlamak için adil ve rekabetçi bir ücret politikası geliştirmektir. Ücret politikasının belirlenmesinde, çalışanların motivasyonlarını ve performanslarını artırmak için yasal asgari ücret, sektördeki ortalama ücret ve şirket stratejileri göz önüne alınarak bir sistem oluşturulmuştur. Ücretler, enflasyon oranını ve piyasa koşullarını yansıtan şekilde artmaktadır. Ücretlerini belirlerken çalışanların becerileri, etkinlikleri ve davranışları da göz önüne alınır. Çalışanlarımız kanunla öngörülen tüm haklara sahiptirler.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 2. Maddesi uyarınca SERTİM, çalışanları arasında renk, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş, etnik köken, yaş, cinsiyet veya bölge gibi herhangi bir ayrım yapmaz. İşe alım ya da iş dağıtımı yaparken eşit ücret politikası uygular. Tüm çalışanlarına eşit muamele gösterir ve haklarını korur ve korunmalarını teşvik eder. SERTİM, çalışan istihdam ederken, ücret ve haklarını belirlerken, eğitim fırsatları verirken ve görev dağılımı yaparken, çalışanları teşvik ederken, disipline tabi tutarken, işten çıkartırken ve çalışan emekli olurken, çalışanların mesleki geçmişleri ve kapasiteleri dışındaki kriterleri gözetmez veya kullanmaz. Çalışanlarımız şirketimizin garantisi altındadır ve konumlarına veya kıdemlerine bakılmaksızın eşit muamele görürler.
SERTİM, çalışanlarına insanlık onuruna yakışan ve insan haklarının evrensel ilkelerine uygun bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder. Dolayısıyla, SERTİM, astların üstlerine veya üstlerin astlarına taciz etmesine (aşırı yüklenme) ve işyerinde mobbing (psikolojik ya da duygusal taciz) ya da (iş tanımının dışında çalışanlara iş vermek gibi) yapmaya izin vermez.
SERTİM ulusal yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde çalışanların anayasal hakkı olan sendikal haklarına ve birlik kurma özgürlüğüne saygı duyar ve buna üye olması için destekleyip teşvik eder.
SERTİM, tüm ilgili çevre kanun ve yönetmeliklerine uyacağını, çevre kirliliğini önleyeceğini, çevre kirliliğini minimuma indireceğini, kaynağın gerekli geri dönüşüm ve / veya geri kazanım uygulamalarını benimsediğini ve faaliyetlerini yürüttüğü sürede çevresel yönetim faaliyetlerinde uluslararası kabul gören standartlara uyacağını taahhüt eder. Amacımız çevre ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgeyerek gelecek nesiller için temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı yaratmak için ürünlerimizin ve faaliyetlerin kalitesini arttırmaktır.
SERTİM, günlük iş faaliyetlerinin bir parçası olarak yolsuzlukla mücadele konusunda, iş akışındaki tüm kanun ve yönetmeliklere uygun hareket etmeyi taahhüt eder ve tüm çalışanlarını ve tedarikçilerini bu mücadelenin bir parçası olmaya teşvik eder.
Uygunlukla ilgili detaylı bilgi, görüş ve şikayetleriniz için nuriye.efendioglu@sertim.com.tr ve/veya +90 212 446 32 80 SERTİM Uygunluk Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.